Регіональна програма підтримки малого та середнього бізнесу

 З 2017 року було створено регіональну програму підтримки малого та середнього бізнесу.

      Ця програма розроблена для створення нових робочих місць та стимулювання представників бізнесу для розширення своєї діяльності.

Умови проведення конкурсного відбору проектів, на реалізацію яких суб’єктам малого підприємництва буде надаватись фінансова підтримка 

1. Фінансова підтримка на реалізацію проектів надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

2. Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

2) розробили або реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:

  • надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;
  • надання медичних послуг населенню;
  • машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
  • виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);
  • вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
  • виробництво будівельних матеріалів;
  • виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
  • впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;
  • освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;
  • модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

3. Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

11) отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;

12) отримають фінансову підтримку, яка не відповідатиме критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 07 лютого 2018 року №57.

4. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі – отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі.

5. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є співфінансування у розмірі не менше 25% суб’єктом малого підприємництва витрат на реалізацію проекту.

6. Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 500 тис. гривень (з них 70% загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 30 % – кошти відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності /реалізації проекту).

Більш детально умови проведення конкурсного відбору прописано у Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженому розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.05.2017 № 466, зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 травня 2017 року за № 78/2285 (зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.04.2018 № 437/5-18, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 квітня 2018 року за № 98/2540).


Перелік документів, які надаються кандидатами для участі у конкурсі з надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

Суб’єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі – учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на участь у конкурсному відборі за визначеною формою;

2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити наступну інформацію:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу;

фінансово-економічні показники роботи учасника конкурсного відбору за попередній рік та останній звітний період поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, досягнутий рівень рентабельності, термін окупності);

рівень заробітної плати працівників, що будуть працевлаштовані на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

3) календарний план реалізації проекту (додаток 1);

4) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок, та виписку за розрахунковими рахунками (у разі наявності), по яких проводились операції протягом 6 місяців, що передують даті подання документів;

5) довідку про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування (надається ДФС);

6) довідку про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати (надається самим суб’єктом підприємництва);

7) документ, що підтверджує статус учасника антитерористичної операції – для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус учасника антитерористичної операції;

8) документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи – для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус внутрішньо переміщеної особи;

9) інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року.

Для оцінки проекту членами конкурсної комісії необхідно заповнити критерії визначення переможцівконкурсного відбору (додаток 2).

Кожен претендент може подати заяву на отримання тільки одного виду фінансової державної підтримки, що надається за рахунок бюджетних коштів.

Учасники конкурсного відбору забезпечують повноту і достовірність відомостей в наданих до конкурсної комісії документах.

Результати конкурсних відборів проектів, які відбулися у 2018 році

https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/malij-ta-serednij-biznes/finansova-pidtrimka-subyektiv-msb/rezultati-konkursnogo-vidboru-proektiv

Джерело: https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/malij-ta-serednij-biznes/finansova-pidtrimka-subyektiv-msb