ПУТІВНИК ІНВЕСТОРА

РОЗДІЛ 1: ВСТУП

1.1. ЦІЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

        Дорожня карта інвестора – це документ, що допомагає інвестору визначитись з певними кроками, які необхідно зробити для започаткування інвестиційної діяльності в певній країні або регіоні. Дорожні карти інвестора розробляються в різних країнах світу (приблизна кількість складає більше 70 по всьому світові) і мають різні форми подачі інформації та наповнення.

       В одних країнах Дорожні карти розробляються на підставі аналізу декількох секторів економіки або регіонів країни, в інших країнах в таких документах намагаються проаналізувати як відбуваються процеси започаткування та/або ведення бізнесу в цілому в країні. Проте, останній підхід найбільш підходить для невеликих країн, де активність підприємницького середовища зосереджена в декількох великих містах.

    При складанні Дорожньої карти інвестора міста Покровська за основу був взятий приклад потенційного інвестора, зацікавленого в започаткуванні підприємницької діяльності в даному місті України і проаналізовані кроки, які б йому було необхідно здійснити.

      Під час розробки Дорожньої карти були проаналізовані вимоги чинного національного законодавства, а також місцевої нормативно-правової бази, посилання на які розміщені в тексті цього документа. Крім цього, були використані відкриті джерела інформації в мережі Інтернет як світового, так і національного, і місцевого рівнів.

1.2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

         Інвестиційна діяльність може бути розподілена на три етапи:

1) Збір необхідної інформації та прийняття попереднього рішення про інвестування;

2) У разі прийняття позитивного попереднього рішення інвестор переходить до наступного етапу – проведення підготовчих дій або започаткування інвестиційної діяльності. При цьому слід враховувати, що на цьому етапі за певних обставин (виявлення нової інформації, перепони різноманітного характеру, форс-мажорні обставини, зміна політичного становища і т.і.) інвестор може відмовитись від попереднього рішення.

3) Після проведення підготовчих дій інвестор може приступати до безпосередньої інвестиційної діяльності або операційної діяльності.

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

2.1. СВІТОВА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

       При прийнятті рішення щодо інвестування потенційному інвестору необхідно отримати якомога більше достовірної інформації про країну та умови ведення бізнесу в цій країні. Користуючись такою інформацією, інвестор може вже зробити висновок на рівні відчуттів чи хоче/зможе він розпочати бізнес в цій країні.

       До основних ресурсів, з яких інвестор може почерпнути таку інформацію, від-носяться::

1)            щорічний звіт Світового Банку «Ведення бізнесу» (Doing Business) по 183 країнах світу, в якому оцінюються бізнес клімат країн за 9 ключовими індикатора-ми. Дані щодо України наведені на http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine ;

2)            щорічний звіт Всесвітнього Економічного Форуму (World Economic Forum) «Звіт з глобальної конкурентоспроможності» (The Global Competitiveness Report), відповідно до якого оцінюється ступінь конкурентоспроможності економіки країни серед 139 оцінюваних економік на підставі 12 ключових індикаторів (складових конкурентоспроможності). Інформація може бути знайдена за адресою;

3)            рейтинг країн світу за показником рівня корупції, який розраховується організацією Transparency International, у формі Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index). Результати по країнах за 2010 рік можна знайти на http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results ;

4)            оцінка економічної свободи країни (Index of Economic Freedom) серед оцінюваних 175 країн світу, який готується організацією «The Heritage Foundation» на підставі аналізу десяти компонентів економічної свободи країни. Рейтинг країн за цією оцінкою та повний звіт знаходиться за адресою http://www.heritage.org/index/Ranking .

     Всі вищезазначені ресурси викладені англійською мовою. Проте, дані щодо України в щорічному звіті Світового Банку «Ведення бізнесу» також розміщені на російській мові за адресою http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine .

2.2. НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Обравши Україну як країну для можливого здійснення інвестиційної діяльності на її території, інвестор звертає увагу на інформацію щодо макроекономічних показників країни. Основні дані можна отримати:

1)            на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо основних показників економічного та соціального розвитку, аналізу інвестиційної складової валового внутрішнього продукту, аналізу деяких секторів економіки та іншу корисну інформацію за адресою http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=38737 . Інформація наведена українською мовою, але деякі інформаційні та аналітичні матеріали можна знайти англійською за адресою: http://www.me.gov.ua/control/en/publish/category/main?cat_id=153948 ;

2)            на офіційному сайті Міністерства фінансів України  можна знайти інформацію щодо виконання Зведеного і Державного бюджетів, аналітичні матеріали щодо державного боргу, які наводяться як українською, так і англійською, і російською мовами;

3)            на офіційному сайті Державного комітету статистики України інвестор може знайти офіційну статистичну інформацію щодо соціально-економічного становища країни, індексів споживчих цін та цін виробників, обсягів експорту-імпорту за регіонами. Вся основна інформація наведена українською, російською та англійською мовами.

Крім цього, при виборі регіону щодо можливого інвестування може бути корисною інформація щодо конкурентоспроможності регіонів України, яка готується у формі щорічного звіту, а дослідження здійснюється Фондом «Ефективне управління» у партнерстві із Всесвітнім економічним форумом і за його методологією, яка лежить в основі щорічного рейтингу ВЕФ «Звіт про глобальну конкурентоспроможність». Такий щорічний звіт можна знайти українською, англійською і російською мовами за адресою. .

Законодавча база України розміщена на офіційному сайті Верховної Ради України, який представлений українською, російською та англійськими мовами. На цьому сайті представлена повна нормативно-правова база України, в якій можна знайти чинні нормативно-правові акти від Конституції України до актів міністерств і відомств. До того ж на сайті Верховної Ради за адресою http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=anno t розміщені деякі законодавчі акти англійською мовою.

Всі нормативно-правові акти, на які зроблені посилання в цьому документі, можна знайти за реквізитами (назва, видавник, тип документа, номер документа та да-та прийняття) на офіційному сайті Верховної Ради України у розділі «Пошук» за адресою http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find .

2.3. РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основним інформаційним ресурсом Донецької області, де розташоване місто Покровськ, є офіційний сайт Донецької обласної державної адміністрації https://dn.gov.ua/ua на якому інформація наведена українською та англійською мовами.

Нормативно-правові акти регіонального рівня у формі розпоряджень Голови Донецької обласної державної адміністрації розміщені за адресою https://dn.gov.ua/ua/acts-search . При цьому, за адресою https://dn.gov.ua/ua/acts-search?&category=3 всі зацікавлені можуть ознайомитись з проектами нормативно-правових актів (регулятор-них актів), які планується прийняти на регіональному рівні.

Місцева інформаційна база представлена як офіційним сайтом Покровської міської ради, так і міськими порталами:

а) офіційний сайт Покровської міської ради українською мовою розміщений за адресою: http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/ .

 Місцеву нормативно-правову базу можна знайти:

1) на сторінці http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/dokumenti/rishennya-miskoji-radi  (рішення Покровської міської ради), http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya-miskogo-golovi  (розпорядження міського голови) та на сайті http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu (рішення виконавчого комітету Покровської міської ради);

2) діючі регуляторні акти знаходяться за адресою http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv

3) а відстеження регуляторних актів розміщені на http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti

РОЗДІЛ 3. КАРТА РУХУ ІНВЕСТОРА В МІСТІ ПОКРОВСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.1. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

При проходженні багатьох процедур від інвестора будуть вимагатись певні документи (наприклад, паспортний документ або статут компанії, якщо інвестором виступає юридична особа), які були видані в країні походження інвестора і відповідно були складені іноземною мовою.

22 грудня 2003 року для України набула чинності Гаазька Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.), до якої вона приєдналася 10 січня 2002 року.

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають засвідчуватися спеціальним штампом „Apostille” (далі – апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був складений документ.

Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

До таких документів можуть відноситись:

a) документи, які виходять від органу або посадової особи, і що діють у сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця;

b) адміністративні документи;

c) нотаріальні акти;

d) офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами, у їх при-ватній якості, такі як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційні і нотаріальні засвідчення підписів.

Однак ця Конвенція не поширюється:

a) на документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;

b) на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Інформацію стосовно держав, які є членами Конвенції, можна отримати на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Для цілей цієї Конвенції під легалізацією розуміється тільки формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Таким чином, такі документи повинні бути легалізовані в консульській установі України в державі походження документів. Інформацію щодо генеральних консульств України можна знайти на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України за адресою, а щодо посольств на сайті.

У разі відсутності в країні походження документів консульської установи України, іноземні документи можуть бути легалізовані Департаментом консульської служби МЗС України, за умови їх засвідчення в МЗС країни походження документів та в консульській установі цієї країни, що представляє її інтереси в Україні.

Відділ апостилю та витребування Департаменту консульської служби працює усі робочі дні, прийом документів здійснюється з 9.00-12.00, а видача легалізованих документів – 16.00-17.00 (в п’ятницю – 16.00-16.30) за адресою: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2. Телефон для довідок з питань легалізації: +38044-238-16-69; факс: +38044-238-16-69.

Документи, які підлягають засвідченню штампом „Апостиль” та засвідченню в порядку консульської легалізації можуть бути також подані до Представництв МЗС України в містах:

Львові за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 118, 119, тел.: +38032-235-64-78, факс: +38032-235-62-55, e-mail: mfa_lv@mfa.gov.ua ;

Одесі за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Отрадна, 3, тел.: +38048-729-68-48, 729-68-43, 729-68-46, факс: +38048-725-86-37, 729-68-42, e-mail: mfa_od@mfa.gov.ua ;

Є держави, з якими уряд України уклав дво- та багатосторонні договори про скасування вимоги легалізації офіційних документів (перелік таких країн наведений нижче в таблиці). Документи цих країн мають бути перекладені у бюро перекладів українською мовою, їх відповідність засвідчена нотаріально. Документи, засвідчені лише нотаріусом, в консульських установах не легалізуються. Поряд з оригіналами документів слід подавати також їх копії.

Перелік держав,

з якими Україна уклала угоди про відмову від легалізації офіційних документів

Алжирська Народна Демократична Республіка
Держави, які утворилися на території колишньої Республіки Югославія
Естонська Республіка
Киргизька Республіка
Корейська Народно-Демократична Республіка
Латвійська Республіка
Литовська Республіка
Монголія
Республіка Азербайджан
Республіка Албанія
Республіка Білорусь
Республіка Болгарія
Республіка Вірменія
Республіка Грузія
Республіка Казахстан
Республіка Куба
Республіка Молдова
Республіка Польща
Республіка Таджикистан
Республіка Турція
Республіка Узбекистан
Російська Федерація
Румунія
Словацька Республіка
Соціалістична Республіка В’єтнам
Туркменістан
Угорська Республіка
Чеська Республіка

 

Як самостійно зареєструвати ФОП?

Зареєструвати ФОП може кожен громадянин, котрий досяг 16 років і має офіційно зареєстроване місце проживання. Реєстрація ФОП здійснюється за місцем прописки**

Реєстрацію самостійно можливо здійснити в кілька способів:

1. Відвідавши державного реєстратора (процедура реєстрації безкоштовна), у нотаріуса (незважаючи на те, що держреєстрація ФОП безкоштовна, потрібно буде заплатити за послуги нотаріуса), або ж в інших акредитованих Міністерством юстиції осередках у акредитованих  суб'єктів   http://ddr.minjust.gov.ua/uk/2833a6e3b4674f10df3835a095734f85/spysok_akredytovanyh_subektiv_derzhavnoyi_reestraciyi

2. Через сервіс Міністерства Юстиції України.

Реєстрація через державного реєстратора

1. Заповнити заяву. 

    Заповнити реєстраційну заяву на проведення реєстрації фізичної особи-підприємця. Реєстраційна заява заповнюється в друкованій формі або від руки друкованими литерами (скачати заяву можна перейшовши за посиланням і обравши форму 10 )

2. Обрати КВЕД.

    КВЕД - це класифікатор видів економічної діяльності. КВЕД визначає, якою діяльністю буде займатися підприємець. Перелік КВЕДів представлений  на офіційному сайті.

3. Подати заяву держреєстратору.

    Подати документи (заяву та копію паспорта) державному реєстратору. Якщо всі докумети Ви заповнили та подали вірно, то вже наступного дня зможете забрати виписку. Фізична особа вважається зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності  від дати внесення до Єдиного державного реєєстру запису про проведення державної реєстрації. Виписка підтвержує державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та постановки його на облік в органах державної статистики, ПФУ та ДПІ України, також використовується для відкриття рахунку в банку і при офрмленні електорнних ключів. 

4. Подати заяву на Єдиний податок.

Подати заяву на єдиний податок (ссилка бланк в папке) і зареєструвати книгу обліку доходів і витрат (залежно від обраної групи).

Подати заяву на ЄП можна:

 1. Державному реєстратору з документами при реєстрації підприємця;
 2. В податкову: до закінченя місяця, в якому відбулася держреєстрація, якщо ФОП хочу зареєструватися платником єдиного податку 1-ї,2-ї груп (ч.1 пп 298.1.2. ПКУ)або протягом 10 рабочих днів з моменту реєстрації ФОП, якщо приянято рішення стати платником єдиного податку 3-ї групи - неплатником податку на додану вартість.

Якщо не встигнете подати заяву у встановлений термін - автоматично стане платником податків на загальній системі і доведеться платити 18% від доходу. З чистого доходу сплачується військовий збіру розмірі 1,5 %.

Реєструвати книгу потрібно в теріторіальному органі Державної податкової інспекції України протягом 10 днів після внесення вас до реєстру як підприємця, її можна придбати в найближчому магазині канцтоварів. Книгу можна зареєструвати тільки в податковій за місцем прописки.

Якщо у вас не має можливості подати заяву і книгу особисто, ви можете надіслати до податкової служби  поштою пронумеровану книгу обліку доходів (доходів і витрат) разом із заявою про реєстрацію даної книги і описом вкладення (приклад заповнення можна побачити в документах, наведених нижче). Заява про реєстрацію книги складається в довільній формі на ім'я начальника податкової служби за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця. Крім того, в опису вкладення потрібно перерахувати документи, що надсилаються. Всі перераховані вище документи слід надіслать реклмендованим листом з повідомленням про вручення.

Реєстрація через сервіс Міністерства Юстиції України

https://online.minjust.gov.ua

Реєстрація / ліквідація фізичної особи-підприємця на підставі документів, поданих в електронній формі проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи-підприємця в межах України.

Але після реєстрації потрібно обов'язково в перший раз отримати виписку у державного реєстратора або замовити поштою, інакше вона не буде оформлена.

При наступному запиті ви зможете замовити її через Міністрерства Юстиції України, але вперше її потрібно отримати у держреєстратора.

Покрокова інструкція реєстрації:

1. Оримання ЕПЦ.

Отримати в найближчому Акредитованому центрі сертифікації ключівелектронний цифровий підпис (ЕПЦ)на вас як на фізичну особу. Послуга надається безкоштовно. Процедура займає не більше 15 хвилин. Детальніше про отримання ЕПЦ http://www.acskidd.gov.ua/

2. Обрати КВЕД.

КВЕД - це класифікатор видів економічної діяльності. КВЕД визначає, якою діяльністю буде займатися підприємець. Перелік КВЕДів представлений  на офіційному сайті.

3. Реєстрація на сайті МІУ.

Зареєструватися на сайті Міністрерства Юстиції України та виконати наступні прості дії:

1. Перейти до пункту меню "Реєстрація бізнесу, ГО та ЗМІ"

Обрати вид суб'єкта- "Фізична особа-підприємець" → Перейти до реєстрації → Додати заяву → Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

2. Заповнити заяву "Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця"

Якщо Ви визначилися з системою опадаткування і вибрали Єдиний податок, то можна відразу заповнити заяву про застосування спрощеної системи "Заява про застосування спрощенної спрщеної системи опадаткування, просто додавши і заповнити його нижче. 

Нагадуємо, що заяву на ЄП потрібно подавати:

 • держреєстратору з документами при реєстрації підприємця;
 • або до податкової:до закінченя місяця, в якому відбулася держреєстрація, якщо ФОП хочу зареєструватися платником єдиного податку 1-ї,2-ї груп (ч.1 пп 298.1.2. ПКУ)або протягом 10 рабочих днів з моменту реєстрації ФОП, якщо приянято рішення стати платником єдиного податку 3-ї групи - неплатником податку на додану вартість.

Якщо не встините подати заяву у встановлений термін - автоматично станете платником податків на загальній системі і доведеться платити 18 % від доходу. З чистого доходу також сплачується військовий збір - 1,5 %.

4. Підписати і надіслати документ

Підпісати документ → Підпісати → Підпісати за допомогою ЕПЦ (потрібно обрати ваш ЕПЦ) → Підпісати та надіслати:

Якщо документ в порядку, то протягом 24 годин з моменту подачі іх розглянуть і на порталі електронних сервісів опублікують виписку з Єдиного державного реєстру про те, що ви фізособа - підприємець.

Нагадуємо, що:

Фізична особа вважається зареєстрованими суб'єктом підприємницької діяльності від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації.

Виписку ви отримаєте згідно даних, які були вказані в анкеті при реєстрації, забравши особисто у реєстратора, або отримавши її на зазначеному в реєстраційній заяві поштову адресу.

5. Зареєструвати книгу обліку.

Зареєструвати книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат (залежно від обраної групи).

Як отримати витяг з Реєстру платників Єдиного податку?

Для цього необхідно подати запит до контролюючого органу (податкової) за місцем реєстрації на отримання Витягу з реєстру платників єдиного податку. Витяг надається особисто заявнику (або його уповноваженій особі) або надсилається поштою.

Дані з Реєстру платників єдиного податку можна переглянути тут.

Документи, що підтверджують державну реєстрацію
фізичною особою-підприємцем:

 • Виписка з Єдиного державного реєстру
 • Витяг з реєстру платників єдиного податку
 • Витяг з реєстру платників ПДВ (в разі реєстрації платником ПДВ)

Скорочений план дій:

 1. Подаємо документи держреєстратору / надсилаємо документи через сайт 
 2. Отримуємо виписку з ЕГРП про проведення державної реєстрації.
 3. Йдемо до податкової та подаємо заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (якщо не зробили це при реєстрації).
 4. Подаємо запит про отримання витягу з реєстру платників Єдиного податку.
 5. За кілька днів отримуємо витяг з реєстру платників ЄП.
 6. Реєструємо книгу обліку доходів / доходів та витрат у податковій.

* Не можуть бути платниками єдиного податку:

 1.)Підприємці, які займаються наступними видами діяльності:

 • організація та проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерська парі, парі тоталізатора);
 • обмін валюти;
 • виготовлення, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ у ємностях до 20 літрів та продажу пива або столових вин у роздрібній мережі);
 • видобування, виготовлення, подальший продаж дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, крім виготовлення та продажу ювелірних виробів для особистого користування;
 • видобування, реалізація корисних копалин;
 • діяльність фінансових посередників, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування»; (N 85/96-ВР от 07.03.96 г.), сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
 • діяльність по керівництву підприємствами;
 • поштові послуги (крім кур'єрської пошти) та послуги зв'язку (крім діяльності, яка не ліцензується);
 • торгівля предметами мистецтва та антикваріату, організації аукціонів з виробами мистецтва або антикваріату;
 • організація та проведення гастрольних заходів;
 • технічні випробування та дослідження;
 • аудиторська діяльність:
  • земельних ділянок площею більше, ніж 0,2 га;
  • житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 м2;
  • офісних або виробничих площ сумарною площею понад 300 м2.

2) Крім того, не можуть бути платниками єдиного податку:

 • страхові (перестрахові) брокери;
 • громадяни інших держав;
 • підприємці, які мають податковий борг.

** Для переселенців з Криму та зони АТО можлива реєстрація ФОП не за місцем прописки, але потрібна довідка з Міграційної служби про тимчасову реєстрацію.

*** Згідно з пунктом 14 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстрація фізичних осіб-підприємців здійснюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб'єкти.